Bài số 8 | Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Xin chào  quý nhà đầu tư. Để đánh giá nội dung này, chúng tôi sẽ xem xét quy trình kể từ khi nhà đầu tư đăng ký đầu tư đến khi giải ngân và thu hồi nợ khoản vay. Quy trình đầu tư cho vay ngang hàng cụ thể như sau: Bước 1: Nhà đầu tư vào website Tima.vn đăng ký tài khoản nhà đầu tư Bước 2: Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư nào. Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện ký hợp đồng đầu tư bản gốc với với Tima. Bước 4: Nhà đầu tư mở tài khoản Ngân hàng Nam Á hoặc Ngân hàng Quốc dân. Có thể bỏ qua bước này nếu nhà đầu tư chọn hình thức uỷ thác đầu tư cho Tima Lender. Bước 4: Nhà đầu tư tải ứng dụng Tima Lender và thực hiện kết nối tài khoản đầu đầu tư với tài khoản thanh toán Ngân hàng NCB hoặc Nam Á. Bược 5: Thực hiện chọn khoản vay đầu tư. Bỏ qua bước này nếu nhà đầu tư chọn hình thức uỷ thác đầu tư. Bước 6: Nhận tiền…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký