Bài số 9 | Đánh giá năng lực tài chính công ty cổ phần Tập đoàn Tima.

Xin chào nhà đầu tư. Năng lực tài chính của Công ty cho vay ngang hàng là một trong những nội dung rất quan trọng khi thực hiện hoạt động kinh doanh. Việc đánh giá năng lực tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tima cần phải dựa trên các báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên vì những lý do khách quan thì chúng tôi không được cung cấp các thông tin này. Chính vì vậy việc đánh giá năng lực tài chính của Tima cũng chúng tôi sẽ dựa trên các yêu tố về vốn đăng ký, cơ cấu cổ đông, hệ thống cửa hàng giao dịch. Chúng tôi đánh giá dựa trên tiềm năng phát triển của Công ty. Về vốn đăng ký kinh doanh Vốn điều lệ đăng ký: 7,932,750,000 đ Đây là một con số cũng không phải lớn so với một doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên đứng trên góc độ là một công ty Fintech thì chúng tôi cho rằng đây cũng là một số vốn khá…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Lender.
Đăng nhập Đăng ký