Vai trò của Tima trong việc đầu tư cho vay tiền ngang hàng

Chào các bạn, Nếu các bạn đang tìm hiểu về mô hình đầu tư P2P Lending tại Tima thì bạn cần phải hiểu rất rõ về vai trò của Tima trong hoạt động đầu tư này.  Qua quá trình đầu tư và trải nghiệm trên nền tảng Tima Lender, mình xin tổng hợp một số vai trò cơ bản của Tima trong đầu tư cho vay tiền cụ thể như sau: 1.Tìm kiếm bên vay có nhu cầu vay tiền 2.Tư vấn cho bên vay + Đặc tính sản phẩm vay + Điều kiện vay đối với bên vay + Các hồ sơ giấy tờ, quy định cần thiết cho khoản vay. + Hỗ trợ bên vay trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết. 3. Thẩm định bằng nghiệm vụ của mình các thông tin liên quan đến bên vay nhằm mục đích bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay của bên vay 4. Ký thỏa thuận tài chính nhằm tư vấn quản lý tài chính liên quan đến khoản vay. 5. Đại diện bên cho vay gửi thông báo đến bên vay thông qua tin nhắn từ Tổng đài tin nhắn của…

View More Vai trò của Tima trong việc đầu tư cho vay tiền ngang hàng